20.3 C
Helsinki
Monday, July 8, 2024

Katsaus Suomen peliteollisuuden teknologisiin ja sosiaalisiin muutoksiin

Suomen peliteollisuus on tunnettu monipuolisuudesta ja innovatiivisuudestaan,...

Veikkaus keskittää toto-pelien painopistettä Suomeen

Veikkaus on ilmoittanut päätöksestään keskittää toto-pelien tarjontaa...

Tunnistautumispakko 2024: Ässä-arpa ei ole enää entisensä

Veikkauksen raaputusarvat ovat lähes kaikille suomalaisille hyvin...

Innovointi Koulutuksessa: Uudistuvat Strategiat ja Menetelmät HundrED Innovation Summit 2023:ssa

UutisetInnovointi Koulutuksessa: Uudistuvat Strategiat ja Menetelmät HundrED Innovation Summit 2023:ssa

HundrED Innovation Summit 2023 on vuosittainen tapahtuma, joka kokoaa yhteen opetusalan ammattilaisia, innovaattoreita ja johtajia ympäri maailmaa. Tämä tapahtuma on omistettu inspiroiville ideoille, menetelmille ja strategioille, jotka muokkaavat tulevaisuuden koulutusta.

Tulevaisuuden Oppiminen

Opetusmaailma on jatkuvassa muutoksessa. Teknologian nopea kehitys ja globalisaation haasteet vaativat uusia, joustavia opetusmenetelmiä. Summitissa perehdymme syvällisesti näihin muutoksiin ja tarjoamme konkreettisia työkaluja ja resursseja opettajille ja koulutuksen järjestäjille.

1. Henkilökohtainen Oppiminen

Henkilökohtainen oppiminen on koulutuslähestymistapa, joka räätälöi oppimiskokemuksen jokaisen opiskelijan yksilöllisiin tarpeisiin. Tätä voidaan saavuttaa useilla menetelmillä, kuten datalähtöisellä opetuksella, adaptiivisilla oppimisteknologioilla ja opiskelijan valinnalla.

2. Pätevyyspohjainen Oppiminen

Tämä lähestymistapa keskittyy opiskelijoiden tiettyjen taitojen ja tiedon hallintaan eikä pelkästään läsnäoloaikaan. Se voi olla joustavampi ja yksilöllisempi kuin perinteinen koulutus ja antaa opiskelijoille mahdollisuuden edetä omassa tahdissaan.

3. Projektipohjainen Oppiminen

Tässä opetusmenetelmässä keskitytään opiskelijoiden todellisten projektien toteuttamiseen. Se auttaa kehittämään kriittistä ajattelua, ongelmanratkaisua ja tiimityöskentelytaitoja.

4. Sosioemotionaalinen Oppiminen (SEL)

SEL on prosessi, jossa kehitetään itsetietoisuutta, itsensä hallintaa, sosiaalista tietoisuutta, ihmissuhdetaitoja ja vastuullista päätöksentekoa, jotka ovat välttämättömiä koulussa, työssä ja elämässä onnistumiseen.

5. Globaali Kansalaisuuskoulutus

Se on prosessi, jossa kehitetään tietoja, taitoja ja arvoja, jotka ovat tarpeen osallistumiseen globalisoituneessa maailmassa. Tämä sisältää eri kulttuurien, näkökulmien ja elämäntapojen ymmärtämisen sekä taitojen kehittämisen kommunikoimaan ja yhteistyöhön maailmanlaajuisesti.

Erityiskysymykset HundrED Innovation Summit 2023:ssa

 1. Kuinka teknologiaa voidaan käyttää henkilökohtaisen oppimisen räätälöimiseen ja sen tekemiseen kaikille opiskelijoille saavutettavaksi?
 2. Kuinka voimme valmistaa opiskelijoita tulevaisuuden ammatteihin, jotka todennäköisesti eroavat tämän päivän ammateista?
 3. Kuinka voimme luoda oppimisympäristöjä, jotka ovat inklusiivisia ja tukevat kaikkia oppijoita?
 4. Kuinka autamme opiskelijoita kehittämään taitoja ja tietoja, joita he tarvitsevat menestyäkseen globaaleina kansalaisina?

Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä tulevaisuuden oppimisaiheista, joita voidaan käsitellä Helsingin “HundrED Innovation Summit 2023:ssa”. Huippukokous on erinomainen tilaisuus oppia uusimmista suuntauksista ja innovaatioista koulutuksessa ja verkostoitua muiden ammattilaisten kanssa, jotka ovat intohimoisia valmistautumaan opiskelijoita tulevaisuuteen.

Kestävä Kehitys ja Koulutus

Yksi keskeinen teema tapahtumassa on kestävän kehityksen integroiminen koulutukseen. Työpajoissa ja seminaareissa keskustellaan siitä, miten opetus voi edistää ympäristön, talouden ja yhteiskunnan kestävää kehitystä.

1. Koulutus Kestävään Kehitykseen (ESD)

ESD on opetusmenetelmä, joka pyrkii valtuuttamaan oppijoita toimimaan kestävän kehityksen hyväksi. ESD voidaan integroida kaikkiin oppiaineisiin ja koulutustasoihin, ja se tähtää oppilaiden aktiiviseen osallistumiseen ja kriittiseen ajatteluun globaalien haasteiden ratkaisemiseksi.

2. Ilmastonmuutokseen Liittyvä Koulutus

Tämä opetusala keskittyy opettamaan oppilaille ilmastonmuutoksen syitä ja vaikutuksia sekä sopeutumista ja lieventämistä. Se on osa ESD:tä ja sillä pyritään rakentamaan tietoisuutta ja valmiuksia toimia vastuullisesti ja kestävästi.

3. Globaali Kansalaisuuskoulutus

Tämä koulutuksen alalaji keskittyy opettamaan oppilaille maailman keskinäisriippuvuutta ja heidän rooliaan kestävän kehityksen edistämisessä. Se tähtää monikulttuuriseen ymmärrykseen, empatiaan ja toimintaan globaalien haasteiden ratkaisemiseksi.

4. Rauhan ja Ihmisoikeuksien Koulutus

Rauhan ja ihmisoikeuksien koulutus on välttämätöntä kestävämmän ja oikeudenmukaisemman maailman rakentamiseksi. Oppilaat oppivat ihmisoikeuksien merkityksestä ja kuinka edistää niitä omassa elämässään ja yhteisöissään.

5. Kestävät Koulut

Kestävät koulut ovat sitoutuneet vähentämään ympäristövaikutustaan ja edistämään kestävyyttä yhteisöissään. Toimenpiteet voivat sisältää energiansäästön, jätteen vähentämisen ja kestävän ruoan hankinnan.

Erityiskysymykset Keskusteltavaksi Huippukokouksessa

 1. Kuinka voimme integroida ESD:tä kaikkiin oppiaineisiin ja koulutustasoihin?
 2. Miten ilmastonmuutokseen liittyvää koulutusta voidaan tehostaa?
 3. Kuinka valmistaa opiskelijoita olemaan globaaleja kansalaisia, jotka ovat sitoutuneet kestävään kehitykseen?
 4. Miten voimme edistää rauhaa ja ihmisoikeuksia koulutuksen kautta?
 5. Miten voimme luoda kestävämpiä kouluja?

Kestävä kehitys ja koulutus ovat keskeisessä asemassa rakennettaessa tulevaisuutta, joka on sekä inklusiivinen että elinkelpoinen. HundrED Innovation Summit 2023 tarjoaa foorumin näiden teemojen syvälliselle käsittelylle, tarjoten osallistujille tietoa, taitoja ja resursseja, jotka ovat tarpeen kestävän koulutuksen integroimiseksi kaikkiin oppimisympäristöihin. Yhdessä voimme työskennellä kohti maailmaa, jossa jokainen oppilas on valtuutettu toimimaan aktiivisesti planeettamme hyväksi.

Teknologia Opetuksessa

Teknologia on oleellinen osa nykyaikaista koulutusta. HundrED Innovation Summit 2023:ssa tutkitaan, miten digitaaliset työkalut ja alustat voivat tehostaa oppimista, tehdä siitä henkilökohtaisempaa ja saavutettavampaa kaikille.

Tekoäly (AI)

Tekoäly on nopeasti muuttamassa monia teollisuudenaloja, eikä koulutus ole poikkeus. AI voi räätälöidä oppimista, tarjota palautetta opiskelijoille ja automatisoida opettajien tehtäviä. Esimerkiksi oppimisalgoritmit voivat analysoida opiskelijan suorituskykyä ja tarjota räätälöityjä harjoituksia heidän tarpeidensa mukaan, mikä auttaa optimoimaan oppimistulokset.

Virtuaalitodellisuus (VR) ja Lisätty Todellisuus (AR)

VR ja AR luovat immersiivisia oppimiskokemuksia, jotka voivat sitouttaa opiskelijoita ja auttaa heitä oppimaan tehokkaammin. Esimerkiksi VR voi viedä opiskelijat historiallisille paikoille tai antaa heidän tutkia tieteellisiä käsitteitä käytännönläheisellä tavalla. AR puolestaan rikastuttaa fyysistä ympäristöä digitaalisilla elementeillä, tuoden teorian elävästi käytäntöön.

Adaptiivinen Oppiminen

Adaptiivinen oppimisohjelmisto käyttää dataa räätälöidäkseen oppimiskokemuksia jokaisen opiskelijan yksilöllisiin tarpeisiin. Tämä varmistaa, että kaikki opiskelijat haastetaan ja tuetaan omalla tasollaan. Tämä teknologia mahdollistaa opiskelijoiden edistymisen seurannan reaaliajassa ja auttaa opettajia mukauttamaan opetustaan jokaisen oppilaan tarpeisiin.

Oppimisen Hallintajärjestelmät (LMS)

LMS tarjoaa keskitetyn alustan online-oppimisen toimittamiseen ja hallintaan. Sitä voidaan käyttää kurssien isännöintiin, opiskelijoiden edistymisen seurantaan ja opettajien sekä opiskelijoiden välisiin kommunikointityökaluihin.

Verkko-oppiminen

Verkko-oppiminen on kasvattanut suosiotaan viime vuosina ja odotetaan jatkavan kasvuaan tulevina vuosina. Se tarjoaa useita etuja, kuten joustavuutta ja mukavuutta, mahdollistaen opiskelijoiden opiskella omassa tahdissaan ja omassa ympäristössään.

Avoimet Opetusresurssit (OER)

OER ovat opetusmateriaaleja, jotka ovat vapaasti käytettävissä, muokattavissa ja jaettavissa. Ne voivat auttaa vähentämään koulutuksen kustannuksia ja tekemään siitä saavutettavampaa opiskelijoille ympäri maailmaa. OER:n avulla voidaan jakaa tietoa ja resursseja, poistaa esteitä ja edistää elinikäistä oppimista.

Teknologia on avainasemassa nykyaikaisen koulutuksen ja oppimiskokemusten uudistamisessa. HundrED Innovation Summit 2023:ssa perehdymme näihin teknologioihin, jotka muokkaavat tapaamme opettaa ja oppia, sekä tutkia niiden potentiaalia edistää tasa-arvoista, saavutettavaa ja tehokasta koulutusta globaalisti.

Globaalit Opetusmenetelmät

Kansainvälistyvässä maailmassa koulutuksen on oltava monipuolista. Tapahtumassa jaetaan parhaita käytäntöjä ja innovaatioita, jotka tukevat monikulttuurista ja inklusiivista oppimista.

1. Henkilökohtainen Oppiminen

Henkilökohtainen oppiminen mukauttaa opetuskokemuksen jokaisen opiskelijan yksilöllisiin tarpeisiin. Se hyödyntää useita menetelmiä, kuten dataohjattua opetusta, adaptiivisia oppimisteknologioita ja opiskelijoiden valintoja, jotta jokainen opiskelija voi oppia omalla tahdillaan ja tyylillään.

2. Flipped Learning

Tämä opetusmetodi kääntää perinteisen luokkahuonemallin ylösalaisin. Flipped learningin avulla opiskelijat oppivat uusia käsitteitä kotona videoista, lukemisesta tai muista resursseista ja tulevat sitten kouluun työskentelemään projekteissa, tekemään yhteistyötä tovereidensa kanssa ja saamaan opettajalta apua.

3. Projektipohjainen Oppiminen

Tämä lähestymistapa keskittyy opiskelijoiden toteuttamiin reaalimaailman projekteihin. Se auttaa kehittämään kriittisen ajattelun, ongelmanratkaisun ja tiimityöskentelytaitoja, tehden oppimisesta käytännönläheistä ja merkityksellistä.

4. Pelillistäminen

Pelillistäminen tarkoittaa pelisuunnittelun elementtien käyttöä ei-peliyhteyksissä. Koulutuksessa se voi tehdä oppimisesta kiinnostavampaa ja motivoivaa opiskelijoille, lisäten sitoutumista ja osallistumista.

5. Sosioemotionaalinen Oppiminen (SEL)

SEL kehittää itsetietoisuutta, itsensä hallintaa, sosiaalista tietoisuutta, ihmissuhdetaitoja ja vastuullista päätöksentekotaitoa, jotka ovat tarpeellisia koulussa, työssä ja elämässä menestymiseen.

Huippukokous voisi myös käsitellä globaaleja trendejä koulutuksessa, kuten:

 • Verkko- ja sekoitetun oppimisen nousu
 • Globaalin kansalaisuuskoulutuksen kasvava merkitys
 • Tarve tehdä koulutuksesta inklusiivisempaa ja oikeudenmukaisempaa

Lisäksi huippukokouksessa voitaisiin esitellä case-tutkimuksia innovatiivisista opetusmenetelmistä eri puolilta maailmaa. Tämä antaisi osallistujille mahdollisuuden oppia uusista ideoista ja strategioista, joita he voivat soveltaa omiin luokkahuoneisiinsa.

Globaalit opetusmenetelmät ovat keskiössä, kun pohdimme, miten koulutus voi mukautua jatkuvasti muuttuvaan maailmaan.

Luova Ajattelu ja Oppiminen

Miten voimme rohkaista oppilaita luovaan ajatteluun ja innovointiin? Miten koulutusjärjestelmä voi tukea heidän luovuuttaan? Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia tämän vuoden summitissa.

Mikä on Luova Ajattelu?

Luova ajattelu on keskeinen osa innovatiivista oppimista ja kehitystä. Se ei ole vain taiteilijoiden ja keksijöiden erikoisoikeus, vaan taito, jota jokainen voi kehittää ja hyödyntää. Luova ajattelu merkitsee uusien ideoiden ja ratkaisujen generointia, ja se on dynaamista, joustavaa ja originaalia ajattelua, joka johtaa innovaatioon.

Luovan Ajattelun Merkitys

Luova ajattelu on oleellinen osa oppimista ja kehitystä monilla elämänalueilla. Se auttaa opiskelijoita kehittämään ongelmanratkaisu- ja innovaatiotaitoja, joita tarvitaan nykymaailman haasteiden kohtaamiseen.

Luovan Ajattelun Opetus

Tavoitteena on integroida luova ajattelu kaikkiin oppimisen aspekteihin. HundrED Innovation Summit 2023 tarjoaa alustan ideoiden ja käytäntöjen vaihtoon siitä, miten tämä voidaan toteuttaa tehokkaasti.

Konkreettisia Esimerkkejä ja Menetelmiä

1. Project-based Learning (PBL)

PBL edistää opiskelijoiden luovuutta antamalla heidän työskennellä käytännön ongelmien parissa. Se rohkaisee kriittistä ajattelua, tiimityötä ja innovatiivisten ratkaisujen löytämistä.

2. Design Thinking

Tämä menetelmä yhdistää luovuuden ja empatian ongelmien ratkaisemiseen. Se on monialainen lähestymistapa, joka sopii moniin oppiaineisiin ja edistää opiskelijoiden kykyä nähdä asiat uusista näkökulmista.

3. STEAM-koulutus

STEAM yhdistää tieteet, teknologian, insinööritaidot, taiteet ja matematiikan. Se edistää luovaa ajattelua ja monialaista oppimista, valmistaen opiskelijoita kohtaamaan monimutkaiset reaalimaailman haasteet.

Keskustelunaiheita HundrED Innovation Summitissa

 • Miten edistää luovaa ajattelua erilaisissa oppimisympäristöissä ja -kulttuureissa?
 • Miten teknologia voi tukea luovan ajattelun kehittämistä?
 • Mitkä ovat parhaat käytännöt luovan ajattelun arvioimiseksi ja mittaamiseksi?

Luova ajattelu ja oppiminen ovat olennaisia tulevaisuuden koulutuksen kannalta. Ne eivät ole vain keskeisiä opiskelijoiden henkilökohtaiselle ja ammatilliselle kehitykselle, vaan myös globaalille innovaatiolle ja kestävälle kehitykselle. HundrED Innovation Summit 2023 on ainutlaatuinen tilaisuus syventyä näihin teemoihin, jakaa parhaita käytäntöjä ja rakentaa siltoja eri kulttuurien, oppimisfilosofioiden ja -tekniikoiden välillä.

Yrittäjyyskasvatus

Yrittäjyyskasvatus on yhä tärkeämpää nuorten valmistautuessa työelämään. Käsittelemme sitä, miten koulutus voi varustaa heidät taidoilla, joita tarvitaan menestymiseen dynaamisessa ja jatkuvasti muuttuvassa työympäristössä.

1.       Yrittäjyyskasvatuksen Merkitys 21. Vuosisadalla

Yrittäjyyskasvatus on kriittinen elementti nykypäivän koulutuksessa. Se ei ainoastaan valmista opiskelijoita perustamaan ja johtamaan omia yrityksiään, vaan myös kehittää taitoja, kuten ongelmanratkaisua, kriittistä ajattelua ja luovuutta, jotka ovat välttämättömiä monissa elämäntilanteissa.

2.       Eri Lähestymistavat Yrittäjyyskasvatukseen

Erilaiset pedagogiset strategiat ja menetelmät ovat käytettävissä opiskelijoiden yrittäjyystaitojen kehittämiseen. Tapahtuma voi tarjota foorumin näiden menetelmien vertailuun ja kontrastointiin sekä parhaiden käytäntöjen jakamiseen.

3.       Yrittäjyyskasvatuksen Integrointi Kaikkiin Aiheisiin ja Koulutustasoihin

Keskustelua voisi syntyä siitä, miten yrittäjyyskasvatusta voidaan tehokkaasti integroida eri oppiaineisiin ja koulutustasoihin, edistäen yrittäjämäistä ajattelua ja taitoja alusta alkaen.

4.       Yrittäjähenkisen Ympäristön Luominen Kouluissa

Keskusteluun voisi kuulua myös, miten koulut voivat luoda ympäristön, joka edistää ja tukee yrittäjyyttä, innovointia ja luovuutta.

5.       Yrittäjyyskasvatuksen Vaikutuksen Arviointi ja Mittaus

Miten voimme arvioida ja mitata yrittäjyyskasvatuksen vaikutusta opiskelijoihin ja yhteisöihin? Mitkä mittarit ja arviointimenetelmät ovat tehokkaimpia?

Kansainväliset Yrittäjyyskasvatusohjelmat

Summitissa voisi olla esillä erityisiä yrittäjyyskasvatusohjelmia ja aloitteita eri puolilta maailmaa. Tämä tarjoaisi osallistujille mahdollisuuden oppia uusista ideoista ja strategioista, joita he voivat soveltaa omiin kouluihinsa ja yhteisöihinsä.

Menestystarinat ja Case-esimerkit

Tapahtuma voisi myös esitellä case-tutkimuksia menestyneistä yrittäjistä, jotka ovat hyötyneet yrittäjyyskasvatuksesta. Tämä antaisi osallistujille mahdollisuuden oppia toisten kokemuksista ja inspiroitua toteuttamaan omia yrittäjyyshaaveitaan.

Yrittäjyyskasvatus on elintärkeä osa nykyaikaista koulutusta, joka valmistaa opiskelijoita tulevaisuuden työelämään ja yhteiskuntaan. HundrED Innovation Summit 2023 on ainutlaatuinen tilaisuus tutkia, jakaa ja innovoida yrittäjyyskasvatuksen alalla, rakentaen siltoja eri kulttuurien, oppimisfilosofioiden ja -menetelmien välille. Tämä tapahtuma ei ainoastaan syvennä ymmärrystämme yrittäjyyskasvatuksesta vaan myös inspiroi ja valtuuttaa osallistujia edistämään yrittäjyyskasvatusta globaalisti.

Oppilaiden Hyvinvointi ja Terveys

Oppilaiden henkinen ja fyysinen hyvinvointi on keskeistä oppimisen tehostamisessa. Summitissa esitellään innovatiivisia menetelmiä ja strategioita oppilaiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

Opiskelijoiden Hyvinvoinnin Merkitys Akateemiselle Menestykselle

Keskustelu voisi avata näkemyksiä siitä, miten opiskelijoiden hyvinvointi ja terveys vaikuttavat suoraan heidän akateemiseen menestykseensä ja oppimiskykyynsä. Terve ja hyvinvoiva opiskelija pystyy keskittymään, osallistumaan ja oppimaan tehokkaammin.

Stressin, Ahdistuksen ja Masennuksen Vaikutus Oppimiseen

Näitä mielenterveyskysymyksiä ja niiden vaikutuksia opiskelijoiden oppimiskykyyn ja hyvinvointiin tulee käsitellä, tarjoten strategioita ja ratkaisuja näiden haasteiden kohtaamiseen.

Tukevan ja Terveellisen Kouluympäristön Luominen

Keskustelu voisi myös keskittyä siihen, miten koulut voivat luoda ympäristön, joka edistää opiskelijoiden fyysistä, henkistä ja emotionaalista hyvinvointia.

Selviytymistaitojen ja Resilienssin Opettaminen Opiskelijoille

Tärkeää on myös oppilaiden valmentaminen selviytymistaitojen ja resilienssin kehittämiseen, jotta he voivat kohdata ja hallita haasteita tehokkaasti.

Terveellisen Ruokailun ja Fyysisen Aktiivisuuden Edistäminen

Strategiat ja ohjelmat terveellisen elämäntavan, kuten tasapainoisen ruokavalion ja säännöllisen liikunnan, edistämiseksi kouluympäristössä olisi myös otettava keskusteluun.

Globaalit Ohjelmat ja Aloitteet

Huippukokouksessa voidaan esitellä erityisiä ohjelmia ja aloitteita, joita on toteutettu oppilaiden hyvinvoinnin ja terveyden tukemiseksi eri puolilla maailmaa. Osallistujat voivat saada uusia ideoita ja strategioita, joita soveltaa omiin kouluihinsa ja yhteisöihinsä.

Case-tutkimukset ja Menestystarinat

Tapahtuma voisi tuoda esille kouluja, jotka ovat onnistuneesti toteuttaneet ohjelmia opiskelijoiden hyvinvoinnin ja terveyden parantamiseksi. Tämä inspiroi osallistujia ja tarjoaa heille mahdollisuuden oppia toisten kokemuksista.

HundrED Innovation Summit 2023 on kansainvälinen koulutustapahtuma, joka keskittyy innovatiivisiin strategioihin ja menetelmiin opetuksessa. Tapahtuma käsittelee laajalti erilaisia teemoja, mukaan lukien henkilökohtainen oppiminen, pätevyyspohjainen oppiminen, projektipohjainen oppiminen, sosioemotionaalinen oppiminen ja globaali kansalaisuuskoulutus. Erityinen huomio kiinnitetään kestävään kehitykseen koulutuksessa, teknologian hyödyntämiseen opetuksessa ja oppimisessa, globaaleihin opetusmenetelmiin, luovaan ajatteluun ja oppimiseen, yrittäjyyskasvatukseen sekä oppilaiden hyvinvointiin ja terveyteen.

Tulevaisuuden opetuksen ja oppimisen innovointi on keskeisessä asemassa, ja tapahtumassa keskustellaan siitä, miten koulutus voi vastata nykyajan globaaleihin haasteisiin, kuten teknologian nopeaan kehitykseen, ilmastonmuutokseen ja globalisaatioon. Osallistujat perehtyvät konkreettisiin työkaluihin ja resursseihin, jotka tukevat opettajia ja koulutuksen järjestäjiä muutoksessa. Kestävä kehitys, teknologian integroiminen opetukseen, oppilaiden hyvinvointi ja yrittäjyyskasvatus ovat muita keskeisiä aiheita.

Tämä huippukokous on mahdollisuus verkostoitua, jakaa tietoa ja oppia uusimmista suuntauksista ja innovaatioista koulutuksen alalla, ja se tuo yhteen opetusalan ammattilaisia, innovaattoreita ja johtajia ympäri maailmaa. Se tarjoaa alustan, jossa osallistujat voivat oppia toisiltaan ja inspiroitua luomaan vaikuttavia muutoksia omassa opetuksessaan ja oppimisympäristöissään.

Tutustu muuhun sisältöömme

Tutustu muihin tunnisteisiin:

Suosituimmat artikkelit